tel.: 720 555 777
e-mail: czarterzegrze@czarterzegrze.pl

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”),niniejszym informuję, iż dane przekazane przez Uczestnika Zajęć na podstawie Umowy Współpracy, a przetwarzane przez Telcop, Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa, NIP: 522 199 02 74 , podlegają ochronie przewidzianej w RODO oraz innych obowiązujących przepisach prawa w zakresie ochrony danych osobowych, a ponadto informuję, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Telcop, Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa, NIP: 522 199 02 74 , (dalej „Administrator Danych Osobowych”).
  2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych pod adresem e-mail: rodo@czarterzegrze.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Telcop, Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa,
  3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie oraz w zakresie wynikającym z uregulowań RODO, tj. (i) na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 pkt a RODO), (ii) wykonania umowy lub obowiązku ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 pkt b-c RODO) lub (iii) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).
  4. Odbiorcami danych osobowych pozostaje Administrator Danych Osobowych lub podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora Danych Osobowych (np. usługi IT, doradcy).
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres wynikający z udzielonej zgody lub zawartej Umowy Współpracy, a przez okres dłuższy wyłącznie wtedy, gdy powyższy obowiązek przechowania danych osobowych (tzw. retencja) wynika z obowiązujących przepisów RODO lub innych aktów prawnych.
  6. Osoba, której dane pozostają przetwarzaniu, posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże cofnięcie zgody lub odmowa jej udzielenia (lub inne ograniczenie w ich wykorzystaniu), może uniemożliwić realizację celów określonych zgodą.
  8. Osoba, której dane pozostają przetwarzane, posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
  9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (ani profilowane). Dane osobowe nie będą przekazywane (transferowane) do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.